Stanovy

STANOVY ZDRUŽENIA
ORIN PANACEA
Bratislava 21.12.2005


PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.
Názov združenia

1.1 Názov združenia je združenie ORIN PANACEA, ďalej len "združenie".

Článok II.
Sídlo

2.1 Sídlo združenia je Zámocká 8, 811 01 Bratislava 1 okres Bratislava I.

Článok III.
Účel združenia

3.1 Združenie je neziskové občianske združenie založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a nemá žiadne politické ciele. Združenie nezriaďuje organizačné jednotky.

3.2 Účelom združenia je rozvoj duchovných hodnôt a ochrana zdravia, podpora a rozvoj školstva, vedy, vzdelania a podpora filantropie. Združenie bude zhromažďovať finančné prostriedky a organizovať spoločenské podujatia smerujúce k získavaniu finančných prostriedkov za účelom ich použitia na benefičné a všeobecne prospešné ciele napĺňajúce účel združenia.


3.3 Pri napĺňaní tohto cieľa bude združenie vykonávať najmä nasledovné činnosti:
 • a) práca s deťmi a mládežou za účelom rozvoja duchovných hodnôt a ochrany zdravia,
 • b) podpora činností a opatrení na pomoc deťom, mládeži a telesne postihnutým občanom,
 • c) vyhľadávanie potenciálnych fyzických a právnických osôb ochotných poskytnúť pomoc pri realizácii činností združenia,
 • d) organizovanie spoločenských podujatí smerujúcich k dobrovoľnému poskytnutiu finančných prostriedkov, ktoré budú určené na účel, pre ktorý bolo združenie zriadené.

Článok IV.
Prijímanie členov

4.1 Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže získať plné členstvo v združení na základe jej písomnej žiadosti. Valné zhromaždenie združenia môže prijať alebo zamietnuť žiadosť o prijatie do združenia na základe vlastného uváženia. Členstvo v združení vzniká dňom, kedy o tom rozhodlo valné zhromaždenie združenia, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je uvedený iný dátum vzniku členstva.

4.2 Člen má právo kedykoľvek slobodne vystúpiť zo združenia, a to doručením písomného oznámenia o vystúpení zo združenia na adresu združenia; právne účinky vystúpenia nastávajú dňom uvedeným v písomnom oznámení.

Článok V.
Vylúčenie člena

5.1 Prezident združenia má právo ukončiť členstvo člena v združení, ak nastane niektorá z nasledovných okolností:
 • a) člen opakovane koná spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s cieľmi a účelom združenia,
 • b) člen opakovane zanedbáva a nerešpektuje rozhodnutia valného zhromaždenia.


Článok VI.
Práva a povinnosti členov

6.1 Člen má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia združenia a podávať na ňom návrhy a podnety.

6.2 Člen má právo byť na valnom zhromaždení združenia informovaný o činnosti združenia.


DRUHÁ HLAVA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA


Článok VII.
Hlavné zásady hospodárenia

7.1 Združenie hospodári so svojimi prostriedkami samostatne na základe rozhodnutí jeho orgánov a v súlade so stanovami združenia.

7.2 O svojom majetku vedie združenie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.

Článok VIII.
Príjmy a výdavky

8.1 Príjmy združenia tvoria najmä dary a sponzorské príspevky.

8.2 Výdavkami združenia sú najmä:
 • a) náklady na zabezpečenie materiálno-technických podmienok na činnosť združenia,
 • b) náklady na zabezpečenie organizácie spoločenských podujatí,
 • c) finančné prostriedky vynaložené za účelom napĺňania účelu združenia.


TRETIA HLAVA
ORGÁNY ZDRUŽENIA


Článok IX.
Orgány združenia

9.1 Združenie zriaďuje nasledovné orgány:
 • a) prezident združenia,
 • b) valné zhromaždenie združenia,
 • c) výkonný riaditeľ
Článok X.
Valné zhromaždenie združenia

10.1 Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:
 • a) schvaľovanie výročnej správy a správ týkajúcich sa záležitostí združenia,
 • b) rozhodovanie o prijímaní nových členov združenia,
 • c) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy,
 • d) rozhodovanie o zlúčení a zrušení združenia,
 • e) voľba a odvolanie prezidenta združenia,
 • f) rozhodovanie o zmenách stanov združenia.

10.2 Valné zhromaždenie združenia zvoláva prezident združenia podľa potreby, minimálne raz ročne. Prezident zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada písomne aspoň 30% členov združenia, a to najneskôr do tridsiatich dní od doručenia takejto žiadosti. Na valné zhromaždenie združenia pozýva prezident združenia členov združenia písomnou pozvánkou.

10.3 Ak zákon nestanovuje inak, valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.

10.4 Ak zákon nestanovuje inak, rozhodnutie na valnom zhromaždení združenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia. Každý člen má jeden hlas.

10.5 Rokovania valného zhromaždenia združenia sú neverejné.

Článok XI.
Prezident združenia

11.1 Prezident združenia je orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ak ich zákon alebo tieto stanovy nezverujú do pôsobnosti iných orgánov.

11.2 Prezident združenia je oprávnený a povinný robiť všetky bežné opatrenia súvisiace riadnou, predovšetkým hospodárskou činnosťou združenia, najmä:
 • a) uzatvárať zmluvy v mene združenia,
 • b) zabezpečiť vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 • c) prijímať do pokladne prostriedky združenia a zabezpečovať všetky nevyhnutné finančné operácie,
 • d) zabezpečovať vypracovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení a predkladať ju valnému zhromaždeniu na schválenie.
 • e) vykonávať iné funkcie zverené mu zákonom alebo rozhodnutím valného zhromaždenia.

11.2 Prezidenta združenia volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov združenia. Funkčné obdobie prezidenta združenia je 3 roky. Opakované zvolenie doterajšieho prezidenta združenia je možné.

11.3 V prípade neprítomnosti prezidenta združenia za združenie koná osoba, ktorú prezident na to písomne poveril.

Článok XII
Výkonný riaditeľ združenia

12.1. Výkonný riaditeľ združenia je orgánom združenia, ktorý rozhoduje a zodpovedá za propagáciu cieľov združenia a rozvíjanie spolupráce so sponzormi a priaznivcami združenia.

12.2. Výkonného riaditeľa združenia volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov združenia. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa združenia je 3 roky. Opakované zvolenie doterajšieho výkonného riaditeľa združenia je možné.


ŠTVRTÁ HLAVA
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA


Článok XIII.
Zrušenie a zánik združenia

13.1 Spôsoby a postup zrušenia a zániku združenia upravuje zákon o 83/1990 Zb. združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok XIV.
Vysporiadanie majetku pri zániku

14.1 Pri zániku združenia sa uskutoční likvidácia združenia, ktorú uskutoční likvidátor, ktorý bude určený valným zhromaždením, v prípade, že tak valné zhromaždenie z akýchkoľvek dôvodov neurobí, likvidátora vymenuje prezident združenia.


PIATA HLAVA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Článok XV.
Prechodné ustanovenia

15.1 Návrh na registráciu združenia bol podaný prípravným výborom v zložení: Ivana Christová, r.č. 705810/9168, trvalé bydlisko Veselá 7, 080 01 Prešov, JUDr. Pavel Hagyari, r.č. 570622/7098, trvalé bydlisko Kozia 20, 811 03 Bratislava 1, adresa pre doručovanie Podtatranského 1, Bratislava, Mgr. Miriam Furdíková, r.č. 706222/7491, trvalé bydlisko Družstevná 9, 974 01 Banská Bystrica.

15.2 Až do vytvorenia orgánov združenia v mene združenia konala Ivana Christová. Pani Ivana Christová najmä zabezpečila zvolanie valného zhromaždenia združenia do 30 dní od registrácie združenia. Toto valné zhromaždenie zvolilo orgány združenia.

Článok XVI.
Právny režim

16.1 Právne vzťahy neupravené stanovami sa riadia najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

17.1 Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení združenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.11.2010 v sídle združenia.

17.2 Registráciou týchto stanov na Ministerstve vnútra SR strácajú platnosť stanovy zo dňa 05.06.2003, ktoré boli registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 16.06.2003 pod č. VVS/1-900/90-21972.

Darujte nám 2% z dane

 

Platba trvalým príkazom

Jednorázová platba

Kontakt

Adresa
Zámocká 8, 811 01
Bratislava

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 903 427 250